פרשת בְּהַעֲלֹתְךָ / בית חינוך של אהבה

שתפו

תלמידים יקרים, הורים יקרים, וצוות יקר! מכובדי כולם!

הסברו של רש"י

כתוב בתחילת הפרשה (במדבר ח, ב): "דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת הַנֵּרֹת אֶל מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת".

על פסוק זה כתב רש"י (ע"פ מדרש רבה טו, ו): "בְּהַעֲלֹתְךָ – למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות".

הסברו של הרמב"ן

הרמב"ן הקשה על דברי המדרש שהביא רש"י שתי קושיות:

א. למה משה מנחם את אהרון בכזאת נחמה, וכי רק את המנורה אהרון מדליק ומטיב, ואת הקטורת ושאר קורבנות אהרון לא עושה?

ב. מדוע חלשה דעתו של אהרון, הרי כל אותם ימי מילואים הוא גם הקריב קורבנות רבים?

ומתרץ הרמב"ן: "ענין ההגדה הזו לדרוש רמז מן הפרשה על חנכה של נרות שהיתה בבית שני על ידי אהרן ובניו, רצוני לומר חשמונאי כהן גדול ובניו: … והנה דבר ידוע שכשאין בית המקדש קיים והקרבנות בטלים מפני חורבנו אף הנרות בטלות, אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו".

לפי הרמב"ן משה ניחם את אהרון בכך שתהיה הישועה בימי החשמונאים על ידי הכהנים זרע אהרון.

הסברו של האור החיים הקדוש

גם האור החיים הקדוש הקשה שתי קושיות על הסברו של המדרש וכך הוא תירץ:

"אהרון היה מתאנח על חנוכת המזבח, והשיבו הקב"ה חייך שלך … מעשה המנורה שמוריד הנרות ומניחן באוהל ומקנחם, וחוזר ובונה אותם מחדש ומדליקה, הרי הוא כל יום כעושה מעשה חדש, שמחנך הוא המנורה בכל הדלקה והדלקה … והם לא חנכו אלא פעם אחת המזבח".

לפי האור החיים הקדוש, משה ניחם את אהרון בכך שהוא כל יום יחנוך את המנורה.

הסברו של רבי יחזקאל לוינשטיין

רבי יחזקאל לוינשטיין ביאר את המדרש באופן אחר. אכן אהרון ידע שיש לו זכויות רבות, והוא הקריב קורבנות רבים. אך אהרון הצטער מכך שהוא הפסיד מצווה שהיה יכול לזכות לה. היה לו צימאון לשלמות בקיום המצוות. וכיוון שהייתה לו אפשרות להקריב את "קורבן הנשיאים" ולא הקריב – חלשה דעתו.

צימאון של גדולי ישראל לקיום מצוות

הצימאון לקיום מצוות, היה גם אצל משה רבנו שאף שהיה דבוק ב-ה', הרגיש חיסרון גדול בכך שלא זכה להיכנס לארץ ישראל. אנשים אחרים היו אומרים: מה אכפת לך? עשית מה שיכולת, וה' החליט אחרת. אבל משה רבנו מתחנן 515 (כמניין ואתחנן) תפילות שאולי כן יזכה להיכנס לארץ.

וכן ניתן לראות זאת אצל רבי עקיבא שבשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל אמר לתלמידיו: "כל ימי הצטערתי על מקרא זה מתי יבוא לידי ואקיימנו ואהבת את ה' אלוקך בכל לבבך ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את נפשך". שבשעת מיתתו חשב על הזכות לקיים עוד מצווה של קבלת עול מלכות שמים.

וכן מספרים על הגאון מוילנא, שלפני שהוא נפטר הוא אחז את הציציות שלו בידו, בכה ואמר: "כמה טוב בעולם הזה, שבמחיר כמה פרוטות אפשר לזכות במצוות ציצית השקולה (שווה) כנגד תרי"ג מצוות".

ניתן לראות עוד רבים מגדולי ישראל בכל הדורות שהיו צמאים וחולמים לזכות לקיים כל רגע עוד ועוד מצוות.

תוספת להסבר

הרב הלל מרצבך הוסיף על דבריו הנפלאים של רבי יחזקאל לוינשטיין. שאם הצער של אהרון היה בכך שהוא הפסיד מצווה כה חשובה, הנחמה שניחם אותו משה רבנו היה שהוא "מדליק ומטיב את הנרות". אומר לו משה: 'אמנם הפסדת מצווה אחת שכל מצווה היא אור בעולם, אך בזכות זה שאתה (אבות פ"א, מי"ב): *"אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה",* אתה יכול להדליק יהודים רבים שיזכו בקיום התורה והמצוות', והמצוות שלהם נזקפות גם לזכותך.

סיכום ביניים

הצגנו 4 אפשרויות במה משה ניחם את אחיו אהרון:

רש"י – שאהרון ובניו ידליקו ויטיבו את הנרות.

רמב"ן – שצאצאי אהרון יחנכו המזבח בימי החשמונאים.

אור החיים – שאהרון ובניו חונכים כל יום את המנורה.

הרב הלל מרצבך (ע"פ הסברו של רבי יחזקאל לוינשטיין) – *שאהרון (וההולכים בדרכו) גם אם לא זוכים לקיים איזו מצווה, זכות ריבוי קירוב יהודים אחרים, על ידי ריבוי אהבה ושלום, מזכה אותם ליטול חלק בכל התורה כולה.*

בית חינוך של אהבה

בספר הזוהר הקדוש כתוב שלאהרן הכהן יש ישיבה בשמיים, וניתן עדיין להיכנס לישיבה שלו, ניתן עדיין להיות מתלמידיו.

הדבר רמוז במשנה, במסכת אבות (פרק א'), שם אומר לנו הלל הזקן: "הווי מתלמידיו של אהרן: *אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

יש כאן דיוק נוקב. לא כתוב ללכת עם מורשתו של אהרן, או להמשיך את דרכו. כתוב כאן יותר מזה. כתוב כאן שעלינו להיות מתלמידיו, וכיוון שאהרן הכהן כבר נפטר, הקושי זועק. ואכן, ספר החרדים (פרק ח') מצטט מספר הזוהר הקדוש, שאומר *חידוש גדול: יש בשמים ישיבות שונות, ולכל ישיבה יש שם, ותנאי כניסה שונים, וכך כתוב שם: ישיבתו של אהרן שהיה "אוהב שלום ואוהב את הבריות" נקראת: "מתיבתא דרחימותא", רוצה לומר ["ישיבה] של אהבה", ותרגום "ואהבת" – "ותרחם". ובהיות אדם עושה כאהרן, לימדנו הלל, שיהיה מישיבתו של אהרן".*

הלל הזקן מלמדנו שכדי להצליח להיכנס בשמיים לישיבתו של אהרן הכהן, עלינו ללכת בדרכו, לאהוב את הבריות ובכך גם לקרבן לתורה. זו הדרך לעבור את "ועדת הקבלה" בכניסה לישיבה של אהרן הכהן. לאהוב את הבריות ולקרבן לתורה.

כדי להגיע למעלה הזו, לקרב לתורה את הבריות, יש תנאי קודם – שצריך לאהוב אותם. זה תנאי בסיסי שילדינו ותלמידנו מרגישים. לא רק את אלה שמצטיינים ורוצים, אלא את כל הבריות, גם את אלה שבדרגה נמוכה יותר, כמו שבאמת הלל הזקן עצמו קירב וגייר, למרות נתוני הפתיחה הקשים שלהם בתחילת דרכם. אפשר לעסוק בכך, ואשרי מי שעוסק בכך, כי כידוע, קירוב רחוקים הוא דבר גדול ועצום, שכולנו מחויבים בו, וכל רבבות בעלי התשובה שבדור זכו למה שזכו בזכות תשומת הלב ומסירות הנפש של מזכי הרבים שקירבו אותם.*

אבל אסור להזניח גם מצווה חשובה ומצויה נוספת שמצויה בימים אלו: קירוב קרובים, נערים ונערות מבתים תורניים שהתרחקו מהדרך. בימינו זו מכת מדינה, וכולנו מכירים נערים כאלה – במשפחתנו, בשכונתנו. גם הם נכללים בכלל ה"בריות" אותם מלמד אותנו אהרן הכהן שראוי לאהוב. גם בהם ראוי להשקיע מאמץ, לחשוב כיצד ניתן לאהוב אותם, שזה התנאי לפני השלב הבא, לפני שמאהיבים עליהם את התורה.

"נאה דורש ונאה מקיים"

במסכת אבות דרבי נתן (פרק י"ב משנה ג') *מסופר שכאשר אהרן הכהן שמע שמישהו עשה עבירה, הוא הִרבה בחום ובהערכה לאותו אדם, וזה מה שגרם לאותו חוטא לפרוש מחטאו. לא גבולות וסמכות, אלא אהבה. זה המסר. עבותות של אהבה. אם נצליח בכך גם אנו, להיפרד מהביקורתיות והעין הרעה, ממקל החובלים, ובמקומו לאחוז במקל הנועם, נוכל להצליח דרך חיוך, דרך מילה טובה, לייצר זמני איכות וחיזוק, עם הרבה עבותות של אהבה, ובכך גם נציל נשמות בישראל, של רחוקים או של קרובים, ועל הדרך, נזכה גם בכרטיס כניסה לישיבת האהבה, ישיבתו של אהרן הכהן בעולם הבא,* כפי שמלמד אותנו הזוהר הקדוש.

(ע"פ "בוסר המלאכים")

לסיום

יהי רצון שנזכה בעז"ה לקרב את התורה לכל עם ישראל מתוך אהבה רבה, ומתוך כך לחדש את הדלקת המנורה בבניין בית מקדשנו עם ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן.

ערב שבת שלום

הרב אליהו ממן – רב בית החינוך

יש"י – י'חד ש'בטי י'שראל חדרה

כתבות נוספות

050-3040012

בנים: הגושרים 1 חדרה

בנות: סמ' ציון חדד חדרה

H6213838@GMAIL.COM

צרו קשר

בית ספר מספר אחד

1
בית ספר ישי זכה להיות בית ספר מצטיין לשנת תשפ"ב 
 
2 (2)

בית ספר מצטיין לקליטת מורים 

מדרשה תורנית

בשעות אחר הצהרים מוזמנים התלמידים להעמיק עוד את הידע התורני בלימודי גמרא- באגף הבנים ומחשבת ויהדות- באגף הבנות.
המדרשה היא קבוצה חמה לקידום רוחני בצוותא

כימיה

מה זה?

הכימיה עוסקת בחומרים.
חומרים המהווים את כל עולמנו ומניעים את חיינו.
האם בדגני הבוקר יש שבבי ברזל? מה עושה את ההבדל בין ביצה טריה, קשה או מטוגנת? מה תפקיד הפלואורייד במשחת השיניים?
מדע הכימיה מפרש טופעות טבע מפליאות ומלמד לנצלאת הטבע לשרות האנושות- להרכבת חומרים חדשים ומכנת מוצרים שונים לתפקיד יעיל בעולם המודרני שיש: תעשיית התרופות, הדברת הקקלאות, תוספימזון, דישון, קוסמטיקה פולימרים, טקסטיל, ננוטוגרפיה וביוט ושעיה.

מה לומדים?

* הכרת חומרים ותכונותיהם- הבנת הקשר בין מבנה החומר ותכונותיו.
* חישובים כמותיים בכימיה- איך נקח כמות מסוימת של חומר?
* מבנה האטום
* חומרים סינתטיים- החל מנילון ועד PVCוטפלון. 
* כימיה של המזון- שומנים, סוכרים, חלבונים, ויטמינים.
חמצון-חיזור (חומץ בן יין, תגובות שריפה ועוד)
חומצות בסיסים (המסת אבנים בקומקום, מסטיק אורבייט-גאונות או עבודה בעיניים? מיון חומרים מוכרים לחומצות ובסיסיים ועוד).
* חוקים בהתרחשות תגובות כימיות – כיוון התצוגה, מהירות תגובה, ומדוע בכלל מתרחשים תהליכים בטבע הנראה דומם, תגובות שיווי משקל.
* תרמודינמיקה- הגורמים המשפיעים על התרחשות תהליכים ביקום.
* אנרגיה-בעיות אנרגיה בכלל ואנרגיה כימית בפרט.
5 יח"ל בכימיה הוא מקצוע חובה באוניברסיטה לימודים אקדמאים רבים: רפואה, חקלאות, מדעי המזון, פיזיקה וביוט ויקה.
נושא בחירה ויחידת מעבדה.

למי מתאים?

לתלמידים שוחרי מדע הניגשים לבחינת בגרות של 4-5 יח"ל במתמטיקה.

ניצוצות

מידי שבוע מתארחים בחט"ב "ניצוצות"- אנשים מכל תחומי העיסוק והיצירה שמוצאים סיפוק ומשמעות בעשייתם. האורחים משתפים בניצוץ האישי שלהם ובחוויה. התלמידים בוחרים באיזה מפגש להשתתף ומוזמנים לחפש ולהגיע לניצוץ שלהם.

ר"ף

תוכנית מצויינות ריאלית לתלמיד חט"ב. במסגרת התכנית לימודי פיזיקה מכיתה ז', יזמות ופרוייקטים של חקר ולמידה מעמיקה בתחומי המתמטיקה והמדע

למידה מרחוק

תלמדינו לומדים בעזרת תכניות מתוקשבות זה מכבר במתמטיקה ב"פול פרופ" וב"מטה" במדעים בסביבת אופק ועוד.
כדי לאפשר למידה מרחוק באופן מסודר צויידו תלמידי ביה"ס בטבלט אישי איתו אנו לומדים בביה"ס באופן מתוקשב ומשמש גם בתקופת אילוץ ללמידה מרחוק.

פרסונליזציה בהוראה

בשיתוף אגף מו"פ וקרן טראמפ מתקיימת למידה פרסונלית בביה"ס.
צוות מתמטיקה ובראשו המורה אנה סנגורה מפתח למידה פרסונלית הבנויה על חוזקות התלמידים . מתמטיקה היא מקצוע חשוב ואצלנו גם אהוב בזכות שיטות העבודה המתקדמות וההוראה המותאמת אישית בכל רמות הלימוד (3,4,5 יח"ל)

אקדמיה בתיכון

צבירת נקודות לתואר ראשון בשנות הלימודים בתיכון. תכנית אישית בתחום דעת ספציפי אותו בחור התלמיד. משתתפי התכנית זוכים ללווי אישי של רכזת המצויינות. התכנית נוספת למסלולי מצויינות מגוונים המוצעים לתלמידים מצטיינים בביה"ס.

VR

אנו מפתחים למידה במציאות מדומה. המעבדה עוסקת בהוראת מתמטיקה בעזרת הכלי אך המציאות המדומה משמשת ללמידה ולהדגמה גם במדעים, בחינוך תעבורתי בהיסטוריה ובתחומים נוספים. קבוצת תלמידים מובילים מפתחת תכנים במרחב המציאות המדומה והרבודה
 
 

מעו"ף

בימי שישי מתקיימת מסגרות העשרה לתלמידי ביה"ס: אנגלית בע"פ, שעות למידה לקבוצות מצויינות, ימי תגבור במקצועות הבגרות ושיעורים פרטניים עפ"י בקשה. כל התלמידים מוזמנים לבחור במה הם צריכים להתקדם ולקבל את המענה במעו"ף

תקשורת

מה זה?

פיסבוק, אינסטגרם, ווטסאפ, טוויטר, קולנוע, טלוויזיה , חדשות , פרסומות…
מגמת תקשורת הוקמה במטרה לתת לתלמידים כלים לאורינות מדיה, הכרת יסודות ושפת התקשורת בארץ ובעולם, תוך התמחות בצילום ובעריכת וידאו . הלימודים מאתגרים ומפתחי חשיבה, בדגש על יישום הידע.

מה לומדים?

2 יח"ל מעשיות בתחום הצילום : כתיבת תסריט, בימוי, צילום, שימוש בתוכנות עריכה, אמצעי תאורה והקלטת סאונד.
פרויקט גמר : הפקת סרט קצר

3 יח"ל עיוניות: יסודות התקשורת, תפקידי התקשורת במדינה דמוקרטית, תקשורת עיתונית ואינטרנט.

למי מתאים?

לתלמידים יצרתיים, בעלי יכולת ביטוי גבוהה ויכולת עבודה בתוכנות עריכה מתקדמת.

LETS SPEAK ENGLISH

תכנית לימודים חדשנית באנגלית בחט"ב. התכנית משכללת את מיומנויות השיח ודוגלת בחוויה והתנסות כך לומדים אנגלית ע"י קריאת חדשות באנגלית, סיורים מודרכים בשפה הצגות וכתיבה עיתונאית ועוד ועוד.

התכנית מאפשרת לתלמידי החט"ב לחזק ולפתח את השפה האנגלית הכה משמעותית לחייהם בעתיד

פיזיקה

מה זה?

פיזיקה היא המדע הבסיסי במדעי הטבע. היא עוסקת בתיאוריות ובחוקי היסוד המסבירים את התנהגות הטבע בעולם שסביבנו.
הפיזיקה היא בסיס לתחומי המדע והטכנולוגיה המאפשרים יישומים חשובים המשפיעים על כל תחומי חיינו כמו חלל, אנרגיה, רפואה, תקשורת ומחשבים.
המקצוע משמש כמקצוע יסוד במסלולים אקדמיים שונים של מדעי הטבע וההנדסה.
מגמת פיזיקה היא מגמה נחשבת המעניקה תעודת בגרות איכותית.

מה לומדים?

מכניקה- קינמטיקה, דינמיקה, תנע, אנרגיה מכנית, כבידה
חשמל ומגנטיות- חוק קולון, השדה החשמלי, פוטנציאל חשמלי, מעגלי זרם ישר, השדה המגנטי, השראה אלקטרומגנטית
קרינה וחומר- אופטיקה גאומטרית, גלים, אור, מבנה האטום והגרעין
מעבדות- מכניקה, חשמל ומגנטיות, קרינה וחומר

למי מתאים?

תלמידים בעלי ממוצע ציונים של 80 ומעלה.
בעלי נטייה למקצועות מדעיים.
הלומדים מתמטיקה ברמה של  4 ו 5 יח"ל.

ביולוגיה

ביולוגיה

מה זה?

מדע הביולוגיה נמצא כל העת בקדמת המדע. לרבות מהתגליות בתחומי הגנטיקה המולקולרית והביוטכנולוגיה יש השפעות מרחיקות לכת על חיי כל אדם, כמעט בכל תחום: רפואה, חקלאות, טכנולוגיה ושמירת הסביבה. הידע מאפשר ללומד להבין את ההשלכות הכלכליות, החברתיות והמוסריות שלהן.
 לימוד מדע הביולוגיה בא להקנות לתלמיד מטען ידע בסיסי רחב של תהליכי החיים בדגש על גוף האדם ומיומנויות חשיבה ולמידה שישמשו אותו בעתיד כאזרח בחיי היום יום וכסטודנט במוסדות להשכלה גבוהה.

מה לומדים?

נושאים לבחינה עיונית (3 יח"ל) 
גוף האדם, אקולוגיה והתא. נושא מחקרי העוסק בתחום הביוטכנולוגיה או ההתפתחות העוברית או המגוון הביולוגי. נושאי בחירה: מערכת הובלה בגוף החי (מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת ההפרשה וויסות חום) ובצמח. תקשורת וויסות ותיאום.

מעבדה – (1 יח"ל) מיומנויות של עריכת הניסויים, תכנון ניסוי ויכולת ניתוח של הממצאים.

 עבודה אקולוגית – (1 יח"ל) שאילת שאלות אקולוגיות, איסוף נתונים בשדה וניתוח התוצאות והסקת מסקנות.

למי מתאים?

תלמידים בעלי ממוצע ציונים של 70 ומעלה.
שחושבים על עתיד בתחומי הרפואה והמדעים ולמתעניינים בתחום.

מוט"ל – מדע וטכנולוגיה לכל

מוטול

מה זה?

בלימוד מוט"ל עוסקים ברעיונות מדעיים מתחומים מדעיים שונים, ורכישת מיומנויות חשיבה ולמידה. במהלך ההוראה מודגש הקשר בין המדע לטכנולוגיה ונלמדים יישומיים טכנולוגיים של עקרונות מדעיים. תהליכי ההוראה והלמידה במוט"ב מאורגנים סביב נושאים בעלי רלבנטיות לעולמו של התלמיד.
מטרת המקצוע היא להקנות אוריינות מדעית  כשילוב של ידע מדעי בסיסי, ושלמיומנויות הדרושות לאזרח העתיד.  

מה לומדים?

מבוא לביולוגיה
מסע חקר לעולמם של המיקרואורגניזמים
איכות האוויר
קרינה מייננת והשפעותיה הביולוגיות
מוח תרופות וסמים

יצירת תלקיט ועבודות חקר.

למי מתאים?

מוט"להוא מקצוע מדעי המיועד לתלמידי החטיבה העליונה שאינם מתמחים במדעים

אומנות

אומנות

מה זה?

יצירתיים? אוהבים לחשוב מחוץ לקופסא
בואו לרכוש כלים מקצועיים להתפתחות אישית יצירתית
העיסוק וההתנסות בתחומי האמנות מאפשר העמקת המודעות העצמית ומפתח יכולת ביטוי אישית ומקורית. לימודי האמנות מגרים את הסקרנות ומפתחים כשרים חדשים של התבוננות אל הסביבה. הלימוד מפרה ומעשיר בתכנים תרבותיים, מעניק כלים אינטלקטואליים ואסתטיים, חשיבה ביקורתית וערכים משמעותיים.

מה לומדים?

א. תולדות האמנות והבנתה        
הבנת משמעויות היצירה האמנותית, ולימוד שפת האמנות על רקע העולם המודרני
      תולדות האמנות בתקופה המודרנית, המאה ה-19 והמאה ה-20 
ב. סדנא מעשית, ציור פיסול והתנסות בחומרים
התנסות בטכניקות שונות ומגוונות של היצירה האמנותית. מיומנויות בתחומי הרישום, הציור והצבע.
פרויקט אישי

למי מתאים?

מגמת האמנות פתוחה לכל תלמיד אשר מגלה רצון ועניין לעסוק בתחום האמנות. המקצוע מחייב התייחסות רצינית ונכונות להתנסות בעבודה בתחומי האמנות השונים 
היעדר כשרון, איננו בהכרח מכשול בקבלה ללימודי אמנות. יחד עם זה, המוכשרים יוכלו לפתח ולשכלל את כישוריהם במסגרת לימודי המגמה, ולהגיע להישגים גבוהים

מדעי החברה

מה זה?

קונפורמים? מנהיגים? מקופחים? מתלבטים מדוע בני אדם מתנהגים בצורה מסוימת? מה אפשר לעשות עם זה? על השאלות האלו ואחרות מדברים ועונים במגמת "מדעי החברה"
במסגרת המסלול ייפגשו התלמידים עם תיאוריות מרכזיות בפסיכולוגיה
ובסוציולוגיה ויבחנו אותם ביחס למציאות הסובבת אותם ע"י לימוד, דיונים, חקר ועבודות.
בוגרי המגמה יהנו מיתרון בקבלה ללימודים גבוהים בתחומי הפסיכולוגיה, ייעוץ, עבודה סוציאלית, הוראה, משאבי אנוש, תקשורת, רפוי בעיסוק ועוד.

מה לומדים?

א. פסיכולוגיה
 פסיכולוגיה כללית:  מושגים ותיאוריות, מבוא
 פסיכולוגיה התפתחותית: פרויד, אריקסון ועוד תהליכי עיבוד מידע, עמדות
 פסיכולוגיה חברתית:  תהליכי עיבוד מידע, עמדות
 ב. סוציולוגיה
 תרבות
קבוצה: סוגי קבוצות, יחסי גומלין
 משפחה
 סביבה חברתית
ג. פרויקט אישי

למי מתאים?

לתלמידים בעלי הבנה סוציאלית וגישה לבני אדם, התנהגותם וקשריהם עם הזולת

מדעי המחשב

מה זה?

מדעי המחשב הינו תחום חובק עולם, ובעל השלכות על תחומי חיים רבים. הוא מקנה ללומד חשיבה לוגית מופשטת ומדויקת, אשר תסייע לו בכל מקצוע בו יבחר. בעל ביקוש רב בעולם ההיטק ובתחום הביטחון.
 המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בהנדסת תוכנה ובתכנות מחשב, התלמידים לומדים את שפות התכנות השונות ונחשפים לחידושים טכנולוגיים בתחום הנדסת התוכנה והמיקרו מחשבים.
 בוגרי המגמה העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות זכאים לקבלת מקדם הטבה (בונוס) בעת קבלתם למוסדות להשכלה גבוהה. לחלופין, הבוגרים יכולים להמשיך לימודיהם לקראת הסמכה לטכנאי או "הנדסאי מדופלם" בהנדסת תוכנה.

מה לומדים?

יסודות מדעי המחשב: יסודות התכנות, לולאות, פעולות, מערכים, מחלקות תכנות בסביבת אינטרנט
מודלים חישוביים
מבני נתונים: עצמים, מבני נתונים, רקוסיה

למי מתאים?

המגמה מיועדת לתלמידים מצטיינים בעלי חשיבה מופשטת
בעלי יכולות גבוהות בתחומי מדע והנדסה
תלמידים הנכונים לעמוד באתגרים
וניגשים ל4 או 5 יח"ל במתמטיקה

תושב"ע

מה זה?

מה דינה של כף חלבית שנכנסה לתבשיל בשרי? מתי זמן נץ החמה? מהו סודה של התפילה? על אלו מצוות מובטח שכר של אריכות ימים? מה דין אדם שקלקל לחברו מסור חשמלי? 
רוצים להעמיק יותר במסורת היהודית?
במגמת תושב"ע אנו עוסקים בלימוד ההלכה והמשנה ונוגעים גם בסוגיות אקטואליות ותרבותיות, כאשר ההלכה היא השופטת בכל התחומים.
בלימוד במגמה נפתח יכולת עיון עצמאית בספרי יהדות והלכה ולמצוא תשובות מקיפות.  

מה לומדים?

נושאים האקטואליים של משפט ציבורי,
וכן ילמדו אגדות תלמודיות והמסר וההבטיים התורניים הנלמדים מהם.
תפילה – כמפגש וקשר מתמיד בין ה' לאדם.

למי מתאים?

לתלמידים מעמיקים המתעניינים בהרחבת עולמם בנושאים תורניים

חט"ב ותיכון "מדעים ויהדות"

בית חינוך צומח לערכים ומסורת, למצוינות לימודית ולהגשמה עצמית

ביה"ס "מדעים ויהדות " שם לדגש לעודד לחדשנות ויזמות באמצעות למידה דיגיטלית ותקשוב תוך יישום תכנית הלימודים הקבועה של משרד החינוך.
הצוות החינוכי: נבחר בקפידה להגשמת החזון תוך דגש על איכות המורה, מקצועיות, מסירות וזמינותו לתלמידים לכל שאלה וצורך, במטרה להכין אותם למבחנים בצורה הטובה ביותר.
המטרות המרכזיות:

  • לעודד למצוינות לימודית על ידי שילוב בקבוצות ייעודיות ובתוכניות אישיות לתלמידים מצטיינים.
  • מיקסום יכולות התלמיד והבאתן לידי ביטוי בתעודת בגרות איכותית.
  • הגשת התלמידים ליחידות הגבר במדעים ותחום בחירה אישית ברמת 5 יח"ל.
  • להביא את התלמידים להיות שותפים מלאים בעשייה הלימודית והחברתית, להוביל ולהיות יוזמים ופעילים בבית הספר ובקהילה.
  • להוביל את התלמידים למצוינות והגשמה עצמית ולהתמודד עם אתגרי החיים בהצלחה תוך שמירה על דרך התורה, ערכים, מסורת ועשייה חברתית.